• Category :

Informes tècnics
Certificats d’eficiència energètica
I.T.E.
Cèdules d’habitabilitat

Oferim un servei per a la realització d’informes tècnics sobre problemàtiques en edificacions existents, comptabilitat urbanística amb el planejament i legislació vigents, cadastre i servituds de caràcter sectorial.

Redactem certificats d’eficiència energètica, obligatoris  a Catalunya, des de l’1 de novembre de 2007, en els edificis de nova construcció, i des de l’1 de juny de 2013 també és obligatori per als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin.

Realitzem també la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges (ITE), que consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

Finalment, redactem cèdules d’habitabilitat, així com altra documentació administrativa de caràcter local, autonòmica i estatal.

Contacte
Contacte
Sending